CSSD на ОБ Бор

Во текот на последниот месец од годината во OБ Бор, во Оперативниот блок за ортопедија со трауматологија беше вграден TBT медицински стерилизатор на пареа модел Plusteam 6STU, со волумен од 450L и единечна лизгачка автоматска врата. Покрај оваа нова инсталација, во септември 2022 година вградивме и стерилизатор на пареа Plusteam 8STU, со волумен од 584L и единечна лизгачка автоматска врата.
Новите додатоци значително ќе го унапредат Централното одделение за стерилизација #CSSD на болницата во Бор и ќе обезбедат добра контрола на инфекциите. Одлична работа на нашиот сервисен тим со поддршка од TBT Medical.